Výkup, úprava a prodej

Materiálové využití odpadů je nejen nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady, ale i jedním z trendů ve vývoji moderního odpadového hospodářství. Neustále vzrůstající procento poměru recyklace druhotných surovin a ostatním způsobům nakládání s odpady je dobrým indikátorem pro zdravou budoucnost naší planety. A ani my nechceme zůstat stranou. Zjednodušení legislativy týkající se druhotných surovin a zároveň rozvíjející se dynamický trh s nimi rozhodně přispějí k nárůstu objemu recyklace. Společnost Ekonvert je schopna zajistit odběr všech známých druhotných surovin a to formou jejich výkupu, tyto pak upravit v procesu I. stupně zpracování a předat zpracovatelských závodům jako vstupní suroviny do jejich výrob. Ochotně Vám navrhneme optimální způsob třídění, primární úpravy a shromažďování druhotných surovin ve Vašem areálu. Docilujeme tak vyšší efektivity práce včetně citelných úspor ve vašich nákladech a logistice. Pokud máte mezi Vašimi odpady železné a neželezné kovy, elektro-odpad, obalové fólie, technické plasty, pryž, lepenku a karton či další odpady obsahující využitelné složky, neváhejte se na nás obrátit.

Nakládání, výkup a prodej druhotných surovin zahrnují:

  • Návrh nejvhodnějšího způsobu nakládání s Vašimi druhotnými surovinami (efektivní zhodnocení)
  • Pronájem kontejnerů a speciální techniky pro efektivní shromažďování a třídění odpadů
  • Pronájem či prodej separační, lisovací techniky a drtičů pro I. stupeň úpravy druhotných surovin
  • Provozování sběrných dvorů klienta (původce) včetně personálního a technického zajištění
  • Zajištění přepravy druhotných surovin na místo jejich řádného materiálového využití/recyklace
  • Komplexní dokladové odbavení procesu převzetí a předání druhotných surovin
  • Zajištění materiálového využití převzatých druhotných surovin na moderních technologiích
  • Vedení průběžné evidence a vypracování ročních hlášení o produkci druhotných surovin (ISPOP)