Sanace ekologických škod

Ekologické škody můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 1/ ty, které byly vytvořeny v minulosti nešetrným a neekologickým přístupem k životnímu prostředí a 2/ ty, které vznikají a vznikat budou jako následky havárií. I přesto, že jednou z našich nabízených služeb je „ prevence havárií a vzniku ekologických škod“, kterou se usilovně snažíme minimalizovat pravděpodobnost vzniku havárií, nemůžeme vyloučit lidskou nedůslednost či nepozornost a poruchu strojů. Životní prostředí je proto v neustálém ohrožení a my musíme být připraveni těmto hrozbám čelit a jejich negativní dopady minimalizovat. Zkušenosti, vyškolený tým a použitá speciální technika jsou naším předpokladem profesionálního přístupu k takovým krizovým případům.

Sanace ekologických škod a následků havárií představuje tyto činnosti:

  • Provádění analýzy rizik a odborný dohled (supervize)
  • Inženýring v oblasti demolic a odstraňování starých ekologických zátěží
  • Odtěžení a odborná likvidace kontaminovaných materiálů
  • Odborné čištění zasaženého prostředí a likvidace nebezpečných látek a odpadů
  • Sanace průmyslových objektů a technologií včetně jejich likvidace
  • Odstranění následků havárií v průmyslu a logistice