Projektová činnost na bázi URP

Udržitelný rozvoj podnikání (URP) představuje UPLATNĚNÍ procesů a výrobních postupů, jejichž využití neohrozí uspokojování potřeb budoucích generací s důrazem na nejefektivněji využívání přírodních zdrojů a zároveň zajistí úspěšné dosahování cílů v uspokojování základních potřeb společnosti. URP se zaměřuje na inovace, zlepšování řízení výroby, kvalitativní posun výrobních procesů a uvědomělou orientaci spotřeby na šetrnost vůči životnímu prostředí. Společnost Ekosfera Vám nabízí prostřednictvím speciálně vyškolených pracovníků prověření možností pro inovace a úspory v nákladech na energetické a materiálové toky, v odpadovém hospodářství s důrazem na efektivitu v nakládání s odpady a míru jejich využití, prověří úroveň výrobků a služeb ve vztahu k environmentálnímu managementu a to vše nad rámec standardního poradenství.

Úspěšná aplikace metodiky URP kvalitativně posouvá tyto oblasti:

 • efektivita výroby
 • konkurenceschopnost podniku
 • trvalá úspora materiálových a energetických zdrojů
 • vztah společnosti k životnímu prostředí

Výsledkem aplikace URP je určení oblastí klíčových změn, následné doporučení vhodného nástroje pro realizaci žádoucích změn – projektů, zejména formou inovací a úspor. Současně se řeší problematika vstupů a výstupů (žádoucích a nežádoucích) z výrobních procesů. Realizací projektů může zákazník dosáhnout pozitivních efektů v oblasti ekonomické, environmentální a sociální.

Stručný popis služby:

 • Screening: zjištění vhodnosti pro vstupní hodnocení URP včetně definice nároků a přínosů
 • Určení oblastí klíčových změn, kde je očekáván nejvyšší potenciál pro zlepšení
 • Výběr nástrojů pro zajištění zlepšení v identifikovaných oblastech klíčových změn
 • Konzultace s vedením klienta a představení vybraných nástrojů pro zlepšení včetně návrhu možných inovačních projektů, výběr projektu pro detailní rozpracování
 • Návrh projektu: detailní rozpracování vybraných inovačních projektů
 • Zhodnocení projektu z hlediska ekonomického, technického a environmentálního přínosu
 • Návrh způsobu financování inovativního projektu

Společnost Ekosfera Vám nabízí prověření potenciálu úspor a určení oblastí klíčových změn ve Vaší společnosti. Společnost Ekosfera je schopna zajistit též komplexní realizaci inovačních projektů.