Odborné poradenství v oblasti OŽP

Komplexní poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí a podnikové ekologie přímo souvisí s povinnostmi našich zákazníků, které vyplývají z platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s chemickými látkami a dalších. Předmětem služby je pravidelné předávání nových informací o změnách v legislativě , zajištění dodržování všech zákonných povinností a lhůt v OŽP prostřednictvím odborných konzultací, kontrol a revize účinnosti přijatých nápravných opatření. Nechybí odborná pomoc při zpracování dokumentace ve smyslu úplné tvorby dokumentů či včasného předkládání návrhů na provedení aktualizace interních předpisů, a to v návaznosti na změny obecně závazných předpisů ČR a výrobních technologií klienta“. Účast při likvidaci a šetření ekologických havárií klienta, řízení odstraňování následků či písemné vyjádření z hlediska vlivu na ŽP při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě (např. nové investice) bereme jako standard naší práce. Nabízíme i nadstandardní činnosti, jako např. vypracování podkladů poptávkových řízení na dodavatele jednotlivých služeb v oblasti OŽP a vyhodnocení těchto poptávkových řízení (měření emisí, odběry a analýzy vod, nakládání s odpady, prodej druhotných surovin, apod.).

Poradíme a vyřešíme problémy vyplývající z těchto legislativních předpisů:

 • životní prostředí obecně
 • odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění p.p.)
 • ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, , ve znění p.p.)
 • ochrana vod a vodní hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, a zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích)
 • chemické látky (zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách., ES 1907/2006 (REACH), ES 1272/2008 (CLP)
 • obaly (zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, , ve znění p.p.)
 • integrovaná prevence a registr znečišťování ŽP (zákon č. 76/2002 o integrované prevenci a č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečištění)
 • prevence závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb., Směrnice 2012/18 EU – SEVESO III. vše ve znění p.p.)
 • předcházení ekologické újmě (zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě)
 • posuzování vlivu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění p.p.)
 • přeprava nebezpečných věcí dle dohody ADR