Poradenské služby v oblasti BOZP a PO

Zajištění komplexních činností odborně způsobilých osob v BOZP a PO je prováděno výhradně týmem odborně způsobilých pracovníků (OZO), kteří provádí metodickou, konzultační, dokumentační a kontrolní činnost. Ve stanovené periodě je na pracovišti zákazníka přítomna pověřená OZO v BOZP a PO, která provádí kontrolní a dozorovou činnost, školení a odbornou přípravu pracovníků zákazníka a je připravena řešit aktuální úkoly v BOZP a PO. Mimo tuto dobu jsou řešeny aktuální úkoly vyplývající z požadavků systému a/nebo zákazníka (akční plán) formou vzdálené komunikace (e-mail, telefon, server,..). Pro neodkladné záležitosti bude zajištěna osobní přítomnost osoby ve stanoveném časovém limitu od předání požadavku na její příjezd.

O jaké konkrétní činnosti poradců se jedná?

Zajištění komplexních činností odborně způsobilých osob (dále jen OZO) v BOZP a PO realizované týmem odborně způsobilých pracovníků, kteří provádí metodickou, dokumentační a kontrolní činnost v dotčených oblastech.

Osobní přítomnost OZO ve stanovené periodě a čase na pracovišti zákazníka je využita předně pro kontrolní a dozorovou činnost, školení a odbornou přípravu pracovníků zákazníka a pro řešení aktuální úkoly v BOZP a PO vyplývajících z platného akčního plánu.

On-line komunikace mimo dobu osobní přítomnosti prostřednictvím komunikačních prostředků (email, telefon) je standardem nejen pro řešení neodkladných a krizových záležitostí, ale též pro zvýšení efektivity plnění standardních úkolů.

Administrativa týmu mandatáře bude zajišťovat přístup k aktuálním platným informacím, podkladům a dokumentům (např. prostřednictvím FTP serveru)

Školení zaměstnanců bude zajištěno osobně na žádost zákazníka nebo formou e-learningu se zkušebním testem a generováním prezenční listiny. Přístup přes internet, on-line vyhodnocení a prezenční listina k podpisu je k dispozici po ukončení školení.

Poradíme a vyřešíme problémy vyplývající z těchto legislativních předpisů:

  • plnění úkolů v prevenci rizik v BOZP - (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • plnění úkolů odborně způsobilé osoby v BOZP - (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů)
  • plnění úkolů v požární ochraně (PO) - (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozd. předpisů)
  • hygiena práce (zákon č.258/2001 Sb., NV č. 361/2007 Sb., č. 288/2003 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a další)
  • kategorizace prací (zákon č.258/2001 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb.)
  • hlášení a oznámení pracovních úrazů místně příslušným orgánům (dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)
  • ergonomie práce a pracoviště, prevence rizik
  • plnění úkolů osoby odborně způsobilé ve smyslu §11 zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek
  • zpracovávání dokumentace požární ochrany (dle §27 vyhl. č.246/2001 Sb., o požární prevenci)